label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Muvelodes

« Vissza a főoldalra


Nyolcvanöt éve választották Makkai Sándort az erdélyi reformátusok püspökévé

Létrehozva: 2011. május 03. 01:19

GYŐRFI DÉNES

Makkai Sándor (Dr. Imre Lajos grafikája)
Makkai Sándor (Dr. Imre Lajos grafikája)
Halálának 60. évfordulóján engedtessék meg fölidéznem, a rendelkezésemre álló adatok alapján, magyar református egyházunk és teológiatörténetünk egyik kiemelkedő személyiségének nagyságát, püspökké választásának legfontosabb részleteit.


Ez utóbbi esemény kapcsán a dr. Paál Árpád és dr. Zágoni István által szerkesztett Újság c. lap 1926. április 19-i: Makkai Sándor dr. az erdélyi reformátusok új püspöke c. vezércikkében ez olvasható:

„A tegnapi nap óta nem árva többé »az erdélyi Sion«. A református egyházkerület közgyűlése »ifjú hőst« ültetett az üresen maradt püspöki székbe. Makkai Sándor dr.-t, akit kiváló képességei alig harminchatéves korában tettek érdemessé a választó atyák osztatlan bizalmára. Égő oltáron élő áldozat ma a legnagyobb erdélyi magyar egyház püspöke, amint ezt a felismert hivatás mély komolyságával mondotta éppen az ujonnan megválasztott püspök. De a fiatalságnak van miből áldoznia, mert egész hitét, egész szívét, életerős és termékeny éveket dobhat még az égő oltárra. A nagyrahivatott embert abban a terhes, de nagy hatáskörű pozicióban szárnyakon röpítheti a fiatalság nagy feladatok megoldása felé. Eddigi munkássága, koncepciózus tehetsége, eleven alkotó és tettereje alkalmasnak mutatják Makkai Sándort az elébe tornyosuló nagy akadályokkal való megbirkózásra. Ez a magyarázata az őt püspökké emelő egyértelműségnek, mellyel nemcsak a hivatalos egyház, de az egész erdélyi magyarság megbecsülése személye felé fordul és bizakodó nagy figyelemmel tekint püspöki működése elé.”

Április 17-én a reggeli órákban zsúfolásig megtelt a református teológia díszterme, melynek karzatán az érdeklődő hölgyek között Makkai Sándor öreg édesanyja és felesége is a megjelentek sokaságát gyarapította. A felcsendülő orgona dallamára a terembe lépnek gr. Bethlen Ödön, gr. Ugron István, Teleki Artur főgondnokok, akik Makkaival együtt helyet foglalnak az emelvényen. Zeyk Dániel, legidősebb főgondnok felesége egészségi állapota miatt kényszerült távolmaradni az eseménytől. Ének után Makkai Sándor imája következett, majd áldás után elhagyta a termet és lakásán várta be a választás eredményét. Gr. Bethlen Ödön az elhunyt püspök, Nagy Károly érdemeinek méltatása után, felhívja a világi közjegyzőt a közgyűlés határozatképességének megállapítására, aki névsorolvasás után jelenti, hogy 151 jelenlevő taggal a gyűlés határozatképes. Péter Károly püspöki titkár jelenti, hogy gr. Zeyk Dániel, gr. Bánffy György, br. Kemény Pál, valamint Deák Imre és Bernády György táviratban mentették ki távolmaradásukat, majd a királynak és miniszterelnöknek küldendő táviratok szövegét ismerteti a hallgatósággal.

A választás lebonyolítása végett, a házszabályok értelmében ellenőrző bizottságot jelölnek ki gr. Bethlen Pál elnöklete alatt Sófalvi Károly és Kovács László esperesek, Kerekes Ernő igazgató, dr. Garda Kálmán és dr. Bene Ferenc gondnokok személyében. A szavazás megejtése után Bethlen Pál jelenti: „Leadatott összesen 148 szavazat. Ebből 3 üres. 145 szavazat esett Makkai Sándor dr. egyházkerületi főjegyzőre.” A zúgó éljenzés közepette az ülést vezető elnök Kispál Lászlót, Bethlen Balázst, Csürös Józsefet, Csutak Vilmost és Péter Antalt kéri fel, hogy az új püspököt küldöttségileg hívják meg püspöki széke elfoglalására.

Néhány percnyi várakozás után föltűnik az új püspök fiatal alakja, aki az üdvözlő szavak után rövid, de nagyhatású beszédben köszönte meg püspökké választását, majd Jancsó Lajos marosújvári esperes az egyházmegyék nevében üdvözölte a fiatal püspököt. Íme egy rövid gondolata: „Ifjú hőst állított Isten erdélyi Sionunk élére dr. Makkai Sándor személyében. A történettudós édesapa, néhai Makkai Domokos irányítása, az édesanya önfeláldozó szeretete utján dr. W. Bouset »Jézus«-ának fordításával indult el 1911-ben s ma huszonöt művének varázsával »az élet fejedelmének« ajtaján »zörgetve megnyittatik néki« Isten országának kapuja és ő bevonulhatott annak legmagasabb helyére. Mindenek szemei Tereád néznek, mert az Úr választott téged mi közülünk elsőnek: Püspöknek. Ne mond, hogy ifjú vagy – cselekedjed a Mennyei Atyának akaratját és légy engedelmes iránta. Mint engedelmes voltál akkor, amikor »az ördög szekerével« elénk hoztad a bűnnek fertelmességét, az elbizakodottnak szégyenletes bukását, az Istenben bízó tisztaságnak fejedelmi győzelmét s ebben az Istentől predesztinált vallásos nagyságnak és tántoríthatatlanságnak diadalra jutását. (…) Hiába hunynánk szemet korunk bűnei előtt. Azokkal szembenézni, velük megharcolni és a mi életünk segedelmének szeretetével ezt a világot ujjászülni, a mi szent feladatunk. Isten küldött Téged, ifjú vezérünk. Indulj előre, mi utánad megyünk! Úgy érezzük a mi halhatatlan nagy fejedelmünkkel, Bethlen Gáborral, hogy »Ha Isten velünk, Kicsoda ellennünk? Senki sincsen bizonnyára, bizonnyára nincsen!«”

A Makkai Sándor püspökké választásával megüresedett egyházi főjegyzői tisztség a sorrakerülő rendes közgyűlés alkalmával kerül majd megoldásra, melynek – a lap szerint – Vásárhelyi János kolozsvári esperes a biztos elfoglalója.

Egyedül című kötete 1929-ben jelent meg

A püspökválasztás országszerte igen pozitív visszhangra talált. Mind az erdélyi magyar, mind a bukaresti román lapok szimpátiával írtak az új püspök személyéről. A posta pedig naponta halomra hozta a gratuláló leveleket. Ezek közül különös jelentőséggel bírt a Goga belügyminiszter által jegyzett román nyelvű üdvözlő távirat, amelynek magyar fordítását a szóbanforgó kolozsvári lapból idézem: „Értesülve a tisztelendő konzisztórium által történt megválasztásáról, sietek kifejezni Főtiszteletednek szerencsekivánataimat, és kivánok hosszú pásztorkodást a keresztyén hit és az ország megerősítésére. Főtiszteletednek kulturális és egyházi téren a múltban kifejtett munkássága garancia a jövőre. Őszinte jó kivánatokkal Goga belügyminiszter”. Az üdvözlő távirat most már bizonyossá tette a lap által is fölkarolt hírt, mely szerint „Őfelsége Ferdinand király Makkai Sándor dr. püspökválasztását helybenhagyta, az új püspököt székében megerősítette és hozzájárult ahhoz, hogy a hűségesküt április 29-én, csütörtökön, délelőtt 10 órakor a bukaresti királyi palotában letegye.” Mindezek alapján a püspök Ugron István és Teleki Artur főgondnokok társaságában utazott Bukarestbe. Az esemény kapcsán most már életrajzi adatait is az olvasó elé tárja a kolozsvári Újság: a fiatal püspök 1890. május 13-án született Nagyenyeden, hol édesapja, Makkai Domokos az enyedi kollégium nagynevű történelemtanára volt, akit két felesége tizenhárom gyermekkel ajándékozott meg. Ezek közül Sándor volt a legkisebb. Enyedi, kolozsvári és sepsiszentgyörgyi diákévek után 1908-ban kerül a kolozsvári teológiára és az egyetem filozófiai fakultására. Itt szerezte meg bölcsészdoktori, lelkészi és teológiai magántanári képesítését. 1912 után pedig gyorsan halad fölfele ívelő pályáján. Előbb nagyenyedi segédlelkész, majd kolozsvári hitoktató, azután vajdakamarási lelkész, 1917-ben már a sárospataki főiskola meghívott teológiaprofesszora. Nagy Károly püspökké választása által 1918 őszén már a kolozsvári rendszeres teológiai tanszék elfoglalója. Ravasz László eltávozása után pedig az egyházkerület püspökhelyettes főjegyzőjévé nyer megválasztást.

Ugyanakkor püspökké választása pillanatáig Az Út és a Református Szemle c. folyóirat egyik szerkesztője, tudományos munkássága húsz kötetet tett ki, s a nagy port felvert Ördögszekér c. regényén kivül négy novellakötete hagyta el a sajtót. 

FOLYTATJUK

(7)


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap