label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Korkep

« Vissza a főoldalra


Egy szórványmentési folyamat hétköznapjai

Templomokat ment az elkötelezett lelkész
Létrehozva: 2008. november 29. 03:04

BAKÓ BOTOND

A sárdi munkatáborban lelkesen dolgoztak az önkéntesek
A sárdi munkatáborban lelkesen dolgoztak az önkéntesek
Dr. Gudor Botond magyarigeni református lelkész a valamikori virágzó hegyaljai, ma részben elhagyott vagy minimális gyülekezeti létszámmal rendelkező templomok, iskolák megmentésére vállalkozott.


E sokoldalú, teljes embert és odafigyelést igénylő munka mellett természetesen népes családjára is gondolnia kell. Egy átlagos napjuk úgy kezdődik, hogy reggel 7 órakor elindulnak a magyarigeni parókiáról feleségével és három kislányukkal, akik közül a két kisebbik óvodás, a nagyobbik I. osztályos. Az idei iskolai évtől ők mindnyájan a Gróf Majláth Gusztáv Teológiai Líceum óvodai, illetve elemi osztályos részlegébe járnak. A szülők a megyeközpontban dolgoznak, a lelkészt a Gyulafehérvári Egyetem tudományos munkatársaként alkalmazta. Napközben gyakran hazalátogat a parókiára, hogy otthoni dolgait intézze. Délután édesapjánál gyűlnek össze a gyulafehérvári református parókián, és estébe hajlik az idő, amikor hazaérkeznek.

A megerősödött iskola

Nyáron, a vakációban egy kicsit módosul a szoros napirend. Több időt töltenek Magyarigenben, és a tiszteletes úrnak is több lehetősége és ideje adódik a szívügyének tekintett közösség- és értékmentő tevékenység megszervezésére. Megkíséreltük együtt összegezni a 2008. év munkájának gyümölcseit. Mi is történt tehát ebben az évben? Édesapjával, Gudor András gyulafehérvári református lelkésszel fenntartották a II. Rákóczi Ferencz Közösségi Házban a gyulafehérvári kis óvoda működését. Ezt a Szülőföld Alap, valamint a kolozsvári Communitas Alapítvány anyagi hozzájárulásával valósították meg. Utóbbi fontos kiegészítést adott az ingázási és bentlakási programok résztámogatásával a Gróf Majláth-líceumban tanuló vajasdi, illetve a Bethlen Kollégiumban bentlakó dél-erdélyi diákoknak. A kis óvoda integrációs lehetőséget biztosít a nyelvileg sérült, vegyes családban élők számára. Ezzel a sikeres programmal kiegészítették a gyermek-utánpótlást a gyulafehérvári magyar nyelvű oktatás távlati alapjainak megteremtéséhez. Ma a Gyulafehérvári Katolikus Érsekség nagyvonalú hozzájárulásával, az épület biztosításával és felújításával csaknem 160 gyermek tanul magyar iskolában és magyarul, ökumenikus szellemben az óvodától érettségiig, megőrizve a vallásórák felekezeti önállóságát és a Katolikus Líceumi Szeminárium hagyományait. A megerősödött iskola tehát, a magyarigeni lelkész szerint a krízisben lévő demográfiai és oktatási helyzetre válaszol úgy, hogy ezúttal sikeresen felülírja az iskolabeszüntetési aggályokat.

Egy levéltár sorsa jobbra fordul

A Nagyenyedi Egyházmegyei Levéltár megóvása égetően aktuális feladattá vált most, amikor a Vártemplom belsejét renoválják. Az igen értékes anyag, Alsó-Fehér megye valamikori két református egyházmegyéjének (a XVIII. századtól a II. világháborúig) és a Hunyadi Református Egyházmegye levéltári anyagának töredékét is tartalmazza. Eddig a Vártemplom szentélyében, a régi faliszekrényekben és azok tetején őrizték. A rendezetlen, fertőzött, rossz mikroklimatikus viszonyok között tárolt anyag válságos állapotba került, amellett, hogy hozzáférhetetlen volt a kutatók és más érdekeltek számára. A Bethlen Kollégium Szőcs Ildikó igazgató hozzájárulásával befogadta az értékes iratállományt, és a Dokumentációs Könyvtárral szemben tűzbiztos és beázásmentes helyiségben helyezte el. A kb. 20 folyómétert kitevő anyagot egyházmegyei levelezés (XVI–XX. sz.), jegyzőkönyvek, személyi és gyülekezeti jelentésanyagok, valamint iskolai ügyek dossziéi teszik ki. Az anyag fertőtlenítését, a portalanítást, a Gyulafehérvári Múzeum Papír Restaurátor Laboratóriuma végezte el, Alexandru Stirban restaurátor vezetésével. A rendszerezési, leltározási és feldolgozási munkákban Feiszt György szombathelyi levéltáros segített, akinek tevékenysége révén az anyag tudományos kutatásra alkalmassá vált. Az anyagi alapot a munkálatok elvégzésére ugyancsak a Szülőföld Alap biztosította. A szervezést, a pályázást szintén a magyarigeni református tiszteletes oldotta meg, teljes sikerrel. A levéltár megóvása az enyészettől a múlt feltárását, a kutatások megindulását segíti elő.

Műemléktemplomok mentése: Sárd, Magyarigen

A régi, elhanyagolt műemléktemplomok esetében nehéz, sokoldalú szórványmissziós feladatról van szó. A sárdi műemléktemplom, magával a településsel együtt, történelmi emlékeket ébresztő hely. A románkori bazilikát a XIII. században építették, és a XVIII. században számos átépítésen esett át. Jelenleg az országos műemléklistán „B” kategóriájú műemlék, de falai, a födém és a tetőszerkezet veszélyeztetett állapotba kerültek. A magyar korai felvilágosodás települései között méltó helyet foglalt el, hiszen nem kisebb személyiség, mint Gróf Teleki Sámuel birtokai közé tartozott. Korábban itt volt a későbbi marosvásárhelyi Teleki Téka is. A településnek hosszú ideig vezető szerepe volt önálló lelkésszel, egészen az 1940-es évekig, amikor társegyházközségként Magyarigenhez csatlakozott. Jelenleg 17 egyháztagot számlál, és a magyarigeni tiszteletes szerint, aki a papi feladatokat ellátja, dinamikus egyházrészt alkot. A lelkészi lakásba a gondnoki szerepkört ellátó református család költözött. 2005-ben visszakapták az egykori iskolát is, amit 1916-ban közadakozásból építettek, és amely jelenleg egészségügyi központként működik. 2006-ban az épület mellé gyógyszertár került, amelyet befejezés után az egészségügyi ellátás kiegészítéseként szeretnének működtetni.

Ebben az évben, mint a tiszteletes úr elmondta, az anyagi nehézségek miatt mindössze a templom kapu bástyájának és a födémnek a javítására került sor. A Magyarigeni Református Egyház, a Bod Péter Alapítvány, az Ágoston Sándor Alapítvány, valamint erdélyi és anyaországi egyetemi hallgatók segítettek a kezdeti állagmentési és felújítási munkálatokban. A lelkes önkéntes munkának megvolt az eredménye. 2007-ben megtörtént a gerendák széthúzása, a mennyezet lebontása, kihordása, majd 2008-ban a fafödémek javítása, a gerendák újra elhelyezése és belső felükön egy famennyezet kiképzése, valamint a fedélszék károsodási pontjainak kijavítása. Ugyanakkor a Szülőföld Alap segítségével a magyarigeni barokk templombelső és födém könnyezőgomba által okozott károsodásokat is elkezdték felszámolni.

Őraljaboldogfalva

Őraljaboldogfalva református temploma „A” kategóriás műemlék

Hasonló műemlékmentés zajlott itt is a község református templomában. A hazai műemléklistán e templom „A” kategóriájú helyet foglal el, hiszen belsejében XIII. századi bizáncias freskók találhatók, súlyosan leromlott állapotban. A magyar köztudatban a Kendeffy család jelenléte, valamint a XIX. században feltárt freskói miatt egyik kiemelkedő darabja Erdély művészettörténetének. A román köztudatban a bizáncias freskók miatt van jelen. Eddig állami pénzt nem költöttek a rendbehozatalára. A helyi műemlékvédő szervezetek sem fordítanak gondot a szórványmagyarság múltjának e jeles intézményére. Itt sem volt tehát más megoldás, mint a civil szervezetek és a támogatók segítségét igénybe venni, de ezúttal az illetékes hivatalok is adakozóbbnak bizonyultak.

Nyáron az engedélyeztetési folyamat lebonyolítása után a zsindelyezés következett. Az Erdélyi Református Egyházkerület megvásárolta a zsindelyt és a kezelőanyagokat, de az anyagiak hiánya miatt sokáig nem került sor a felhelyezésre. Később Székelyvarságról a hegyekben házalva sikerült még 20 000 db. pattintott zsindelyt beszerezni. Amint azt Gudor Botond elmondta, ebben az évben végre elvégezhették a tetőszerkezet javítását és a zsindelyezési és toronyjavítási munkálatokat a június–szeptemberi időszakban. Mindezt egy eredményes és példaértékű civil összefogás eredményeképpen, amelyben részvettek az Ágoston Alapítvány önkéntesei, református teológusok illetve anyaországi egyetemisták, főleg régész és művészettörténész hallgatók. Itt voltak a Bod Péter Alapítvány önkéntesei is, a Gyulafehérvár környéki falvak egyetemistái, valamint a helyi szórvány közösségek más képviselői. A tábor alatt mindnyájan meleg ételt és szállást kaptak. A tervezést Eke Éva szakrestaurátor, a kivitelezést Sarkadi Márton művészettörténész, építész vezette. A munka reggel 7 órától este 8–9-ig folyt, amit csak ebéd és vacsoraszünet szakított meg. A Kémenes László által irányított munkálatok között akadt veszélyes magaslati munka is. Így a helyi erdélyi és a magyarországi civilszféra pozitív együttműködése valósult meg. Az épület újra használhatóvá vált, és visszanyerte régi műemlékhez illő fényét. A munkálatokra a kezdeti összeget a Bod Péter Alapítvány biztosította a Szülőföld Alap által. Jelentős összegekkel járult hozzá a munkálatok sikeréhez az Erdélyi Református Egyházkerület és a Román Művelődési és Egyházügyi Minisztérium. Sokat jelentett a Kendeffy család önzetlen anyagi támogatása, akiknek családtörténete közvetlenül ide kapcsolódik, és számukra kegyhely ez a templom. Kendeffy Mária leveléből idézünk: „Kendeffy Ádám (apám) özvegye gróf Edelsheim-Gyulai Eva 90. születésnapján, ajándékok helyett a templomra kértük az adakozást”…

Így telt tehát el ez a nyár, a maga hétköznapjaival a Gudor család számára, a múlt védelmében, a jelen és a jövő szolgálatában. A tiszteletes úr felesége szerint a férje mellett egy pillanatig sem unatkozhat az ember. Ez bizonyára így is van, hiszen a műemlékvédő és közösségmentő misszió rengeteg időt és energiát vesz igénybe, és ehhez a családnak is alkalmazkodnia kell. Ehhez társul még az eredményes kutatómunka is, aminek egyik kézzelfogható, aktuális eredménye a Mega könyvkiadó gondozásában frissen megjelent munka Bod Péterről (Gudor Botond: Istoricul Bod Péter) 1712–1769. A csaknem 600 oldalas kötetnek egy 42 oldalas magyar tartalom ismertetője is van.

 


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap